DAVA & DANIŞMANLIK

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Bilişim Hukuku

Günümüzde sürekli olarak gelişen bir dal olarak bilişim hukuku gündemde yer bulmaktadır. Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi nedeniyle hukuksal düzenin de buna uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Site erişimlerinin engellenmesi ve içeriklerin yayından kaldırılması

 • Bilişim suçlarına ilişkin davalar

 • BTK başta olmak üzere her türlü idari başvuru ve işlemler

Kişisel Veri Hukuku

Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak gelişen mevzuat karşısında kişisel verilerin korunması hukuksal anlamda büyük önem göstermektedir. Gerek kurumsal bir işleyişe sahip olmak, gerekse olası kişisel veri yükümlülüklerinin ihlali karşısında olası cezalardan kaçınmak için kişisel veri uyum süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesi gerekmektedir.

 • Kişisel Veri Uyum Projelerinin yürütülmesi

 • Kişisel veri farkındalık eğitimleri

 • İdari ve teknik denetimler

(Profesyonel anlamda 5 devreden oluşan ve ortalama 3 aylık süreci kapsayan büromuza özel Kişisel Veri Uyum Projeleri hakkında detaylı bilgi almak için ayrıca iletişime geçebilirsiniz.)

Tıp Hukuku

Hasta hakları günümüzde hukuksal alanda giderek daha fazla önem verilen bir durum haline gelmektedir. Bu nedenle hem sağlık personelinin hem de hasta haklarının korunması önem göstermektedir.

 • Tıbbi müdahale nedeniyle oluşan maddi ve manevi tazminat (malpraktis) davaları

GENEL ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, kamu hukukunun içindeki bir dal olarak kendine özgü kurallara sahip olmakla özel bir önem kazanmaktadır. Modern anlayışta, savunmaya verilen değerin sonucu olarak ortaya çıkan görevin yoğunluğu, avukatlara olan ihtiyacı göstermektedir. Gerek gerçeğe ulaşmak, gerekse savunma hakkının olması gerektiği gibi kullanılabilmesi için avukatların yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Ceza davalarının yapısı, kişilerin duygusal davranmasına oldukça elverişli olduğu için, eğitimi gereği sakin olabilen ve olaylara dışarıdan bakabilme becerisine sahip avukatların, yargılama sürecinde önemli rolü bulunmaktadır.

 • Ceza davalarında sanık savunmanlığı ve mağdur vekilliği
 • Suç duyuruları ve soruşturma evresi işlemleri
 • İnfaz hukukuna ilişkin hukuksal danışmanlık

İş Hukuku

Borçlar hukuku ile çok yakın olmasına karşın, iş ilişkilerinin kendine özgü dengesi ve bunun korunması ihtiyacı, bazı temel prensipler ile iş hukukunun ayrı bir alan olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Gelişimine devam etmekte olan bu hukuksal alanda, işveren ve işçilere ayrı ayrı birçok hak tanınmış bulunmaktadır. Bu hakların iş ilişkilerinde gereğince kullanılabilmesi, insan haklarının sağlandığı, başarılı ve profesyonel işletmelerin bulunduğu ve gelişen bir ekonomisi bulunan ülke anlamına gelmektedir. Bu süreçlerin avukatların yardımıyla hızlı ve etkin bir hale getirilmesi mümkündür.

 • İşverenler ile işyerlerinin iş hukuku bakımından yeterliliklerini geliştirmek için hukuksal danışmanlık

 • İşçilik ücret ve alacakları, hizmet tespit ve işe iade davaları

Kira Hukuku

Günümüzde, taşınmaz mallar kişilerin birikimlerini değerlendirmek için kullandığı başlıca yatırım değeri olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, taşınmazlardan düzenli gelir elde etmek ve yatırımı faydalı hale getirmek için hukuksal süreç için destek alınması gerekmektedir. Kira hukukunda, sözleşme aşaması da en az uyuşmazlık aşaması kadar önemlidir. Bu nedenle sorunsuz işlemesi istenen bir hukuksal sürecin başından itibaren kontrol edilmesi gerekmektedir.

 • Kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi düzenlenmesi

 • Ödenmemiş kira borçlarının takibi,

 • Taşınmazın tahliyesi

İcra ve İflas Hukuku

Hukukta, hakkın tespiti kadar verilmesi de önem taşımaktadır. Haklılığın belgelenmesi, o hakkın tüm faydalarının elde edildiği anlamına gelmez. Bu konuda özellikle alacak haklarının sahibine verilmesi için İcra ve İflas Hukuku gündeme gelir. Bir hakkı kazanmak veya kaybetmek insanlara güç geldiğinden dolayı, hakkın devredildiği sırada iki tarafa da olabildiğince az zarar verecek çözümlerle hareket edilmelidir. Diğer yönüyle İcra ve İflas Hukuku haksız durumda olan kişinin kötüniyetli davranışlarına karşı da çözümler göstermektedir. Bu çözümlerin bir avukat desteği ile kullanılması hem tarafların karşı karşıya gelmemesi hem de zaman bakımından önem taşımaktadır.

 • Mahkeme tarafından verilmiş kararların icra edilmesi

 • Süresinde ödenmemiş alacakların takibe konulması

 • İflasın ertelenmesi işlemleri

Aile Hukuku

Aile hukuku, hukukun teknik yönünden çok, topluma ve insana verdiği değer ile ön plana çıkan bir hukuk dalidır. Ailesel sorunlar nedeniyle açılmış olan davalarda, tarafların baştan yıpranmış olması hukuksal sürecin zorluğunu da arttırmaktadır. Ayrıca vesayet ve evlat edinme gibi davalarda da hukuksal sürecin hızlı bitirilmesi önemli olduğundan bir avukatın desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Boşanma ve ayrılık davaları

 • Vasi atanması ve vasiye izin alınması, evlat edinme davaları

 • Evlilik mal rejimi sözleşmesi düzenlenmesi

Eşya Hukuku

(Taşınmaz Hukuku - Kat Mülkiyeti Hukuku) Medeni Hukuk'un içerisinde önemli bir yer alan ve hukuk fakültelerinin en zor derslerinden birisi olan Eşya Hukuku, en teknik hukuk dallarındandır. Bununla birlikte eşya hukukuna ilişkin davalar genellikle taşınmazlar üzerine olduğundan değerleri de büyük olmaktadır. Bu tür davaların avukat desteğinde görülmesinde fayda bulunmaktadır. Hızla yaygınlaşmakta olan kat mülkiyeti de Eşya Hukuku'nun sık görülen konularından birisi haline gelmiştir. Kat mülkiyetinin maliklere sağladığı - diğer mülkiyet çeşitlerine oranla - avantajlar bu mülkiyet türünün seçilmesini sağlamakla bazı sorumluluklar da yüklemektedir. Özellikle çok daireye sahip sitelerin sorumlulukları oldukça fazladır.

 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Site genel kurul karar iptali ve yönetim planı hazırlanması
 • Kadastro davaları

Borçlar Hukuku

İnsanlar arasındaki çeşitli ilişkileri inceleyen ve özel hukukun önemli bir yapıtaşı sayılan Borçlar Hukuku, sözleşme serbestisi ve tarafların iradelerine verdiği önem ile aynı zamanda taraflar arası ilişkilerde özenle davranılmasını gerektiren kurallara sahiptir. Sözleşme serbestisinin yanı sıra tarafların korunması amacıyla tüm sözleşmeler için geçerli bazı kısıtlayıcı kurallar da bulunmaktadır. Her geçen gün sözleşme çeşitleri artmakta, bu da sözleşmelere uygulanacak kuralların karmaşık bir hal almasına sebep olmaktadır. Bu konuda sözleşmelerin geçerli ve tutarlı yapılabilmesi için avukatın danışmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir borç sebebini ifade eden haksız fiiller ile kişilerin, diğer kişilere karşı kusuruyla veya kusuru olmaksızın verdiği zararların tazmin edilmesine ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Arada sözleşme olmadan meydana gelen bu anlaşmazlıklar da günlük hayatta oldukça sık rastlanan bir durumdur. Her ne sebeple olursa olsun, uyuşmazlıkların tutarlı ve adil bir çözüme kavuşması için, bu tür işlemlerde avukat desteğinin alınması gereklidir.

 • Alacak, ödünç, rehin, bağış vb. veya kendine özgü sözleşmelerin düzenlenmesi
 • Trafik kazası sonucu tazminat davaları
 • Sözleşmeye aykırılığa ilişkin davalar

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, özel hukukun hukukçular gözünde zirvesi olarak görülmektedir. Girişimcilik hakkı ve özgürlüğü nedeniyle Ticaret Hukuku'nda genel olarak birçok serbestlik ve ancak bunlar ile ilgili şekil kısıtlamaları bulunmaktadır. Diğer anlatımla tacirlerin ispatlayamadığı veya özen göstermediği durumlar doğrudan tacirin zararına olup, hata kabul edilmemektedir. Modern zamanda yürürlüğe giren yasalarla, tacirler hakkında çok daha ağır ve zahmetli hükümler getirilmektedir. Bunların gerçekleşmesi ticari hayatta kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi gerektirmektedir. Hukuksal yönden bu durumun bir avukat desteği ile çözülmesi, işletme veya şirketlerin faydasına olacaktır.

 • Ticaret sicili işlemleri

 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması

 • İşletme veya şirketlere hukuksal danışmanlık sunulması

 • Çek iptali davaları

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, toplumun ihtiyaçları nedeniyle Borçlar Hukuku'ndan türemiş ve tüketici ilişkilerini çözmeyi amaçlayan bir hukuk dalıdır. Tüketicilerin, karşılarında profesyonelce çalışan ve kendilerine karşı matbu belge imzalatan şirketlere karşı var olan haklarının farkında olması gerekmektedir. Bu haklar en uygun şekilde bir avukattan hukuksal destek alınarak kullanılabilecektir. Yapılan her türlü alışverişte, size yapılan her türlü kısıtlamanın yasal olup olmadığını da avukatınızdan öğrenebilirsiniz.

 • Ayıplı mallara ilişkin davalar
 • Haksız şart niteliğindeki kurallara karşı davalar

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Günümüzde maddi olarak meydana getirilen ürünlerin dışında, kişilerin gerek meslek ve gerek hobi olarak ortaya çıkardığı eserler üzerinde farkında olmadığı birçok hakkı bulunmaktadır. Kişilerin üretimleri üzerindeki fikri haklarını etkin kullanabilmesi hukuksal anlamının dışında, eserlerin kalitesini de arttıracak ve insanlığın gelişimini de hızlandıracaktır. Bu hakların avukat yardımı ile etkin olarak kullanılabilmesi mümkündür.

 

 • Fikri haklar için tecavüzün men’i ve ref’i davaları

 • Fikri haklara saldırı halinde yapılacak ceza kovuşturmaları

İdare Hukuku

İnsana verilen değer ve insanların sahip olduğu haklar yalnızca birbirlerine karşı kullanabilecekleri araçlar değil, aynı zamanda devlete karşı da ileri sürebilecekleri araçlardır. Devletin farkında olmaksızın veya olarak meydana getirdiği zararlara karşı başvuru mekanizması da idare hukukunu ilgilendirmektedir.

 • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları

 • Kamu İhale Kanunu’na ilişkin davalar

 • Atama kararlarının iptali davaları

 • İdareye karşı açılacak tam yargı ve iptal davaları

Miras Hukuku

Miras Hukuku, kişilerin iradelerine önem verilen, bir o kadar da isteklerin kötüye kullanılmaması için şekil şartlarıyla donatılmış bir hukuk dalıdır. Bunların sebebi vasiyetlerin, kişinin ölümünden sonra değiştirilmesinin mümkün olmaması veya ölen kişice yaniden isteklerinin açıklanmasının istenmesinin mümkün olmamasıdır. Miras hukukunda görülen uyuşmazlıkların zaman yönünden de tatsız ve kişileri yıpratıcı yönü bulunmaktadır. İsteklerin doğru yansıtıldığı ve hukuken geçerli bir vasiyetname düzenlenebilmesi için bir avukatın danışmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Vasiyetname düzenlenmesi

 • Mirasın reddi ve mirasçılıktan çıkarma davaları